An Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

Má tá tú níos sine ná 21 bliain d'aois agus bhí tú ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialta le 6 mhí anuas ar a laghad, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais. Cuirtear réimse cúrsaí ar fáil faoin Scéim chun freastal ar riachtanais oideachais agus oiliúna daoine dífhostaithe. Tugann sí deiseanna do na rannpháirtithe a leibhéal ginearálta oideachais a fheabhsú, cáilíocht a bhaint amach, a gcuid scileanna a fhorbairt agus ullmhú i dtreo fostaíochta, féinfhostaíochta, breisoideachais agus breisoiliúna. Feidhmítear an Scéim trí na coistí gairmoideachais agus tá sí dírithe ar dhaoine dífhostaithe a d'fhág an scoil go luath go háirithe.

Cén cineál cúrsaí atá ar fáil?

Tá réimse leathan cúrsaí ar fáil ó bhunoideachas go dtí ard-ghairmoiliúint agus tá rogha leathan ábhar ar fáil chomh maith. Is cúrsaí lánaimseartha iad, thart ar 30 uair in aghaidh na seachtaine (mar shampla, 6 uaire in aghaidh an lae, ar feadh 5 lá) agus maireann siad suas go dtí 2 bhliain. Bronntar cáilíochtaí ar na daltaí i ndiaidh cuid mhaith de na cúrsaí, ar nós an Teastais Shóisearaigh, na hArdteistiméireachta agus dhámhachtainí Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCE) ar Leibhéal 3, 4 agus 5 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Tá liosta de chúrsaí na scéime le fáil ar shuíomh Idirlín Qualifax.

An bhfuil mé incháilithe le haghaidh na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais?

D'fhéadfadh sé go mbeifeá incháilithe le haghaidh na Scéime Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais sa chás go bhfuil tú 21 bliain d'aois nó os a choinn agus bhí tú ag fáil ceann de na rudaí seo a leanas le 6 mhí anuas ar a laghad:

  • an Sochar Cuardaitheora Poistan Liúntas Cuardaitheora Poist (nó ag clárú le haghaidh creidmheasanna)
  • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora, Liúntas Míchumais, Sochar Breoiteachta* nó Pinsean Easláinte
  • Pinsean na nDall; Liúntas/Sochar Banchéile Thréigthe; Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh; Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (d'fhéadfadh sé go mbeadh coinníollacha i gceist i gcás na n-íocaíochtaí seo)
  • Má tá tú spleách ar do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó ar chomháitritheoir duine incháilithe

Féadtar tréimhsí i mbun cúrsaí de chuid FÁS, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, clár de chuid an Tionscnaimh Jabanna, agus Youthreach agus seal i bpríosún a chur san áireamh sa tréimhse cháilithe.

* Má tá tú ag éileamh ar an Sochar Breoiteachta, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh maidir le díolúine/teidlíocht chun leanúint de d'íocaíocht sochair bhreoiteachta.

Cé mhéad a gheobhaidh mé?

Má tá tú ag fáil an Chúnaimh Cuardaitheora Poist nó an tSochair Chuardaitheora Poist, gheobhaidh tú liúntas oiliúna ar ráta is comhionann leis an ráta is airde den Sochar Cuardaitheora Poist. Níl liúntais oiliúna na Scéime incháinithe.

Sa chás go bhfuil tú ag fáil ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialta incháilithe eile, gheobhaidh tú íocaíocht ar ráta is comhionann leis an ráta is airde de d'íocaíocht reatha leasa shóisialta. Gheobhaidh tú an íocaíocht sin, agus gach íocaíocht eile ón Roinn Coimirce Sóisialaí go fóill.

Níl aon táille i gceist le haon chúrsa faoin Scéim agus gheobhaidh tú leabhair agus ábhair saor in aisce ag tús an chúrsa. Ag brath ar d'imthosca pearsanta, d'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal seo a leanas:

Tá tuilleadh eolais maidir leis na rátaí íocaíochtaí do rannpháirtithe na Scéime le fáil ar shuíomh Idirlín na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Cén chaoi a ndéanaim iarratas uirthi?

D'fhéadfá páirt a ghlacadh sa scéim ar cheann de na bealaí seo a leanas; d'fhéadfá a bheith i do:

  • Chroídhalta a fhreastalaíonn ar Ionad de chuid na Scéime nó ar Ionad Oiliúna agus Oideachais d’Aosaigh; nó
  • Dhalta scaipthe, a fhreastalaíonn ar chúrsa iar-Ardteistiméireachta i gcoláiste breisoideachais.

liosta ceisteanna coitinta maidir leis an Scéim le fáil ar shuíomh idirlín Qualifax.
Déan teagmháil le comhordaitheoir na Scéime ag Ionad na Scéime i do cheantarsa chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na cúrsaí atá ar fáil faoin Scéim.Last Updated: 04/01/2012

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh trí 0761 07 4000 (Luan go hAoine, 9rn go 9in). Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000 (Luan go hAoine, 9rn go 8in).

Back To TopAr ais go barr an leathanaigh