An Sochar Cuardaitheora Poist agus Daoine Féinfhostaithe

Is íocaíocht sheachtainiúil é an Sochar Cuardaitheora Poist ón Roinn Coimirce Sóisialaí do dhaoine atá dífhostaithe agus faoi chumhdach árachais shóisialta (ÁSPC). D'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt daoine féinfhostaithe incháilithe le haghaidh an tSochair Chuardaitheora Poist. Tugann an cháipéis seo breac-chuntas ar an íocaíocht ó thaobh duine féinfhostaithe.

An bhfuil mé incháilithe le haghaidh an tSochair Chuardaitheora Poist?

Níl an chuid is mó de dhaoine féinfhostaithe i dteideal an tSochair Chuardaitheora Poist mar gheall ar nach dtugtar é ach do dhaoine a rinne ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A.

Má d'oibrigh tú mar fhostaí agus rinne tú ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme A sula raibh tú féinfhostaithe, tá seans ann go mbeifeá i dteideal an tSochair Chuardaitheora Poist. Más rud é go raibh tú i d'fhostaí le 4 bliana anuas, ba chóir duit an taifead ar do ranníocaíochtaí ÁSPC a sheiceáil chun a fháil amach cé acu an bhfuil tú ina theideal nó nach bhfuil. Mura bhfuil tú cinnte cé acu an raibh tú i d'fhostaí nó nach raibh, léigh ár gcáipéis 'An Bhfuil Mé i m'Fhostaí?' le haghaidh tuilleadh eolais maidir le do stádas fostaíochta.

Chun a bheith incháilithe le haghaidh an tSochair Chuardaitheora Poist, teastaíonn uait:

Is í an bhliain chánach bhainteach an bhliain chánach iomlán dhá bhliain roimh an mbliain chánach ina ndéantar an t-éileamh. Mar sin, is í 2010 an bhliain bhainteach d'éilimh a dhéantar in 2012. Is féidir leat an taifead ar do ranníocaíochtaí ÁSPC a sheiceáil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Caithfidh sé go raibh tú tar éis lá fostaíochta amháin ar a laghad a chailleadh agus go bhfuil tú dífhostaithe 4 lá ar a laghad as 7 lá de dheasca an chaillteanais seo. Caithfidh sé go raibh laghdú ar do thuilleamh de dheasca an fhostaíocht a chailleadh chomh maith.

Tá eolas níos mionsonraithe maidir leis an Sochar Cuardaitheora Poist le fáil ar citizensinformation.ie.

Mura mbeifeá i dteideal an tSochair Chuardaitheora Poist, d'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal an Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta bunaithe ar thástáil acmhainne. Mura n-éiríonn le d'iarratas ar an Sochar Cuardaitheora Poist, déanfar tú a mheas i gcomhair an Liúntais do Lucht Cuardaigh Fostaíochta go huathoibríoch.

Cé chomh fada is a d'fhéadfainn éileamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist?

Íoctar an Sochar Cuardaitheora Poist ar feadh 9 mhí (234 lá) ar a mhéad do dhaoine a bhfuil 260 ranníocaíocht ar a laghad íoctha acu. Íoctar an Sochar Cuardaitheora Poist ar feadh 6 mhí (156 lá) ar a mhéad do dhaoine a bhfuil níos lú ná 260 ranníocaíocht íoctha acu.

An féidir liom a bheith i mbun oibre agus éileamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist ar an lá céanna?

Mar riail ghinearálta, ní bhfaighidh tú an Sochar Cuardaitheora Poist i dtaca le haon lá ar a raibh tú fostaithe nó féinfhostaithe. Is féidir leat roinnt obair ama shaoir (ar a dtugtar obair chúnta uaireanta) a dhéanamh, áfach, agus an Sochar Cuardaitheora Poist a fháil don lá atá i gceist go fóill.

An Riail maidir le hAm Saor

Is í an riail ghinearálta ná go bhféadtar obair ama shaoir a dhéanamh sa chás go mbeifeá in ann an obair sin a dhéanamh nuair a bhí tú i bhfostaíocht lánaimseartha agus lasmuigh de do ghnáthuaireanta oibre. Mar shampla, d'fhéadfadh sé go mbeadh post lánaimseartha agat i rith an lae agus post páirtaimseartha agat um thráthnóna. Tugtar fostaíocht thánaisteach nó chúnta ar an bpost páirtaimseartha sa chás go raibh tú in ann an obair pháirtaimseartha sin a dhéanamh ar feadh 6 mhí ar a laghad gan an obair sin a chur isteach ar do phost lánaimseartha. Má tá tú i mbun fostaíochta ama shaoir, ba chóir duit seiceáil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí chun a chinntiú nach n-imreofar tionchar ar do Shochar Cuardaitheora Poist.

Má tá níos lú na 117 ranníocaíocht íoctha ÁSPC agat le linn na 3 bliana roimh do dhífhostaíocht, ní féidir leat níos mó ná €12.70 a thuilleamh ón bhfostaíocht ama shaoir in aghaidh an lae. Níl aon teorainn ar thuilleamh sa chas go bhfuil níos mó ná 117 ranníocaíocht íoctha ÁSPC agat.

Más feirmeoir thú ag a bhfuil fostaíocht lánaimseartha eile, measfar gurb í an fheirmeoireacht an fhostaíocht ama shaoir.

Obair Pháirtaimseartha agus an Sochar Cuardaitheora Poist

Sa chás go n-oibríonn tú ar bhonn lánaimseartha de ghnáth ach laghdaítear líon na laethanta ar a n-oibríonn tú go buan, d'fhéadfadh sé go bhfaighfeá an Sochar Cuardaitheora Poist i leith na laethanta nach n-oibríonn tú orthu. Déanfar tú a mheas i gcomhair an tSochair Chuardaitheora Poist mar oibrí páirtaimseartha. Foghlaim a thuilleadh faoin Sochar Cuardaitheora Poist agus an obair.

An féidir liom dul i bhféinfhostaíocht nuair atáim ag fáil an tSochair Chuardaitheora Poist?

Ní féidir leat éileamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist i leith aon lae a bhfuil tú féinfhostaithe air. D'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal an Liúntais Fiontraíochta Ghearrthréimhsigh, rud a thabharfadh cúnamh duit gnólacht a chur ar bun agus d'íocaíocht leasa shóisialta a fháil ag an am céanna. Íoctar an Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach in ionad do Shochair Chuardaitheora Poist ar feadh 1 bhliain ar a mhéad. Cuirtear deireadh leis nuair nach bhfuil tú i dteideal an tSochair Chuardaitheora Poist a thuilleadh (i.e. tar éis 9 mí nó 12 mhí).

Foghlaim a thuilleadh faoin Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach.

An féidir liom éileamh ar mhéadú ar mo Shochar Cuardaitheora Poist nuair atá cleithiúnaithe agam?

Má tá do chéile, do pháirtnéir sibhialta, nó do chomháitritheoir cleithiúnach ort nó má tá sé nó sí ar ísealioncam, d'fhéadfadh sé go mbeifeá in ann éileamh ar mhéadú ar d'íocaíocht mar gheall air nó uirthi. Tugtar 'Méadú i leith Aosach Incháilithe' ar an méadú seo. Má tá an t-aosach atá cleithiúnach ort ag tuilleamh €100 nó faoina bhun in aghaidh na seachtaine, gheobhaidh tú an méadú ar an t-uasráta. Má tá sé nó sí ag tuilleamh idir €100 agus €310 in aghaidh na seachtaine, gheobhaidh tú an méadú ar ráta laghdaithe. Má tá an t-aosach cleithiúnach ag tuilleamh níos mó ná €310 in aghaidh na seachtaine, ní bhfaighidh tú aon mhéadú ar do Shochar Cuardaitheora Poist i leith an aosaigh chleithiúnaigh.

Féach ár gcáipéisí maidir le hÉileamh i leith Cleithiúnaithe agus an Sochar Cuardaitheora Poist agus obair le haghaidh tuilleadh faisnéise. Má tá leanaí cleithiúnacha agat, d'fhéadfadh sé go mbeifeá in ann éileamh ar mhéadú ar d'íocaíocht ina leith.

Cé mhéad a d'fhéadfainn a fháil?

Íocaíocht Sheachtainiúil an tSochair Chuardaitheora Poist in 2013:

Meántuilleamh in aghaidh na seachtaine Ráta pearsanta Ráta i gcomhair Aosach Incháilithe
Faoi bhun €150 €84.50 €80.90
€150 - €219.99 €121.40 €80.90
€220 - €299.99 €147.30 €80.90
€300 nó os a chionn €188 €124.80

Cén uair ar chóir dom iarratas a dhéanamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist?

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist ar do chéad lá dífhostaíochta.

Tá sé tábhachtach go ndéanfá iarratas ar an gcéad lá dífhostaíochta mar gheall ar nach bhfaighfeá íocaíocht as an gcéad 3 lá de d'éileamh.

foirmeacha iarratais ar an Sochar Cuardaitheora Poist le fáil ar líne. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh chomh maith.

Beidh ort cáipéisí áirithe a thabhairt leat d'fhonn d'éileamh a chruthú chomh maith. D'fhéadfadh sé go mbeadh an liosta seo de na cáipéisí a theastaíonn uait agus tú ag déanamh iarratais ar an Sochar Cuardaitheora Poist úsáideach duit. Mura bhfuil na cáipéisí seo ar láimh agat, ba chóir duit iarratas a dhéanamh fós agus na cáipéisí a sheoladh isteach chomh luath agus is féidir. Ba chóir duit a choinneáil i gcuimhne go bhféadfadh sé nach bhfaighfeá do theidlíochtaí uile mura ndéanfá d'iarratas ar an Sochar Cuardaitheora Poist chomh luath agus is féidir.

Má theastaíonn cúnamh uait agus tú ag comhlánú d'iarratais, tá sé ar fáil ag d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó ag an Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh is gaire duit.

Má tá tú den tuairim gur diúltaíodh do d'éileamh ar an Sochar Cuardaitheora Poist go mícheart, is féidir leat acmhomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh.